ПЛАТФОРМА

/СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЦЕСА НА РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ. ИЗДИГАНЕ НА ДУХОВНОСТТА И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ/

ДЕВИЗ НА ДВИЖЕНИЕТО

“ПО-ДОСТЪПНО, ПО-СПРАВЕДЛИВО И ПО-КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ. ВИЕ ГО ЗАСЛУЖАВАТЕ!!!”

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗДРАВОСЛОВНО: РЕШИТЕЛНО ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА НА ЛЕКАРИТЕ И ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ДУХОВНАТА СФЕРА В СТРАНАТА

Основните цели на ДВИЖЕНИЕТО и на членовете му са:
 1. Да работи за решително подобряване на здравното обслужване на българските граждани;
 2. Да работи за изграждане на здравословни навици и начин на живот с цел подобряване качеството на живот и снижаване на високата смъртност сред българите;
 3. Да работи за подобряване на демографските характеристики и прекъсване на отрицателните демографски тенденции сред населението в България;
 4. Да работи за оздравяване на психосоциалния климат и повишаване на толерантността в обществото;
 5. Да приобщи обикновените граждани към целите и действията на ДВИЖЕНИЕТО
 6. Да работи за издигане престижа и авторитета на българския лекар и другите специалисти от системата на здравеопазване и духовната сфера, съпричастни към демократичните ценности, моралните устои и духовността на нацията.
ДВИЖЕНИЕТО постига целите си със следните средства:
 1. участие в обществения живот на страната;
 2. организира и/или участва в обществени прояви, свързани с оздравяване на българското общество /в буквален и преносен смисъл/
 3. формира секции по интереси (здравни, демографски, здравно образователни, организационни и т.н.);
 4. излиза с алтернативни разработки по проблемите на здравеопазването и други области в социалния живот;
 5. кооперира се със сродни организации с идеална и стопанска цел;
 6. участва в телевизионни дебати по въпроси свързани с предмета на действие на движението;
 7. създава регионални центрове за защита на интересите на ДВИЖЕНИЕТО;
 8. участва в изяви, проекти и дейност, свързани с осъществяване на целите на ДВИЖЕНИЕТО, организирани от други български, чуждестранни и международни организации;
 9. оказва помощ (в рамките на закона) относно потребностите на членовете си, съобразно възможностите на ДВИЖЕНИЕТО, като запазва тяхната тайна;
 10. разпространява резултатите от своята дейност чрез средствата за масово осведомяване и специализирани издания;
 11. организира и провежда школи, курсове, дискусии, симпозиуми, срещи и други мероприятия и дейности, позволени от законодателството;
 12. създава своя информационна банка;
 13. обслужва интересите на своите членове.
 14. провежда курсове за преквалификация на съкратени и уволнени служители с цел бързата им адаптация;
 15. съхранява и развива националната идентичност на българина, народностните му традиции и памет, чувството на професионална и човешка етика;
 16. участва в разработването на нормативни актове, разработва проекти и алтернативни проекти отнасящи се до здравеопазването и социалния живот;
 17. разработва свои комплексни програми, платформи и др.;
 18. формира Бюро за правни услуги и консултации за оказване на помощ на членовете и симпатизантите на ДВИЖЕНИЕТО;

ЗАДАЧИ ПО КОИТО НД ЗДРАВОСЛОВНО ЩЕ РАБОТИ:
 1. Оптимизиране работата в доболничната /първичната здравна помощ/ в България
 2. Подпомагане процеса на провеждане на ясна и ефективна реформа в лечебната заведения /болниците/ с цел оптимизиране на лечебно-диагностичната работа
 3. Увеличаване на бюджетните средства за здравеопазване /най-малко 7 % от БВП на страната/
 4. Увеличаване най-малко един път на щатните заплати на лекарите, сестрите и лаборантите в държавните лечебни заведения и спешната медицинска помощ. Въвеждане към щатните заплати на коефициенти за трудност, отговорност и спешност при различните медицински специалности
 5. Достъпна и ефективна лекарствена политика
 6. Развитие на профилактичната медицина и промоцията на здравето в България
 7. Утвърждаване на здравословен начин на живот и повишаване на личната отговорност на индивида за предпазване и укрепване на здравето
 8. По-голямо спокойствие и сигурност за здравноосигурените лица в България
 9. Решително повишаване на здравната култура и образованост на ромското население в страната
 10. Ангажиране на интелектуалните среди в България в процеса за подобряване на психоклимата и снижаване на психоемоционалното напрежение и стрес в страната
 11. Провеждане на масирана медийна политика в посока осъществяване на целите и задачите на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗДРАВОСЛОВНО
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
 1. Чувствително подобряване организацията на работа в доболничната и болничната здравна помощ в рамките на няколко години
 2. Подобряване на психоклимата и удовлетворението от работата на лекарите и на останалия медицински персонал. Свеждане до минимум на корупцията
 3. Постепенно стихване на недоволството на гражданите от провежданата здравна реформа в резултат на решително подобряване на здравното обслужване
 4. 100 % реимбурсиране на най-честите заболявания сред българските гражданите. Премахване порочната практика - плащане на ръка от страна на пациента
 5. Значително намаляване цените на най-често употребяваните лекарства
 6. Подобряване на здравната образованост, сексуалната хигиена, култура и поведение на ромското население в страната
 7. Подобряване на психоклимата на популационно ниво и повишаване на здравната и социалната сигурност на българските граждани
ЗА ДА ПОСТИГНЕМ ЦЕЛИТЕ СИ, СЕ НУЖДАЕМ ОТ АКТИВНОСТТА И СЪПРИЧАСТНОСТТА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

ПОТЪРСЕТЕ НИ И СЕ ВКЛЮЧЕТЕ С ВАШИЯТ УМ И ДЕЙСТВИЯ В РАБОТАТА НА ДВИЖЕНИЕТО.

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ!!! ОЧАКВАМЕ ВИ!!!
2006 zdravoslovno.org